Sain Samaj Gotra

बालदाेदिया सखवाया मुथरिया कमकेटर धारिवाल
बाजवान सैनीवाल मृदवाल कामेवार धंवर
सरोहा सहल मोरवाल कमलभाटी धान्धल
काकरान रुदावलिया मोरोठीया कालोया तंवर ढ्णेठिया
कांकरवाल रॉय मोहिल कालोरिया डकोरिया
नागल रेनिवाल मोहदोवरीया कालीधाड़ ददेरिया
बडगुजर रावलपोताकी मिर्द्वाल कैतोदिया चौहान
गोमला राठौड़ मिलोनिया कचरा छोंकर
सुहल रसवाल मेगारिया जोलानिया चित्तौडिया
लाम्भा रणवीर मावतवाल झाकडा चितौसिया
वरेनिया रामगुदेनिया मौयला झांझीरिया चितोरिया
तुन्द्वाल राक्षसिया मातवाल जायसवाल छिछोलिया
तोनगरिया राजोरीया मथाणा जायलवाल चायल
तोणगरिया राजोरा मारवाल जसांरिया छापरवाल
तोमर राजोरा मारोठिया जसाईवाल चांगल
टोकसिया परिहार रजलीवाल मालीयां जनोतरिया छ्लेछरिया
टोकसिया पडियार पूरबगोला मंगरोलिया जामडीवाल बुगानिया
तिराडिया पिचोनिया मंगोरे पंवार जलवानिया बिस्पतिया
तिमोली फुलमाली मंगोडीया जाखोरीया बिलखीवाल
ठणवाल फुलडालिया मण्डोरिया जाखड भूराभाटी
थैमानिया फुलभाटी मंडोरा परिहार जाजायां भोलानिया
तेनोरिया पाटोदिया मण्डावरिया जाजम भिर्दवाल
तस्सीवार पंवार मामूनिया जैसाभाटी भाटलिया
तंवर पणी मामोडिया जगीयोटिया भाटीया
तमोली पनौरिया मालोनिया जगाभाटी भाटी पोड
टांक पहाडीवाल माली जादम भाटी
सुरंग पचेवरिया मकवाना जालवा भारद्वाज
सुनारी पचेरीया मकाणा इंदोरिया भरतवाल
सुलोदिया ओमरे मजेरिया इकुवार बेगनिया
सोनगरा ओजणा निर्वाण महरुनिया हुरम पुरीया बीजासणी
सोमावत ओझरया निर्वाण म्हार खुर्द हथलिया पंवार बावलिया
सोलिवाल नूनिवाल महाजन हर्षवाल बसीर
सोलंकी नोहवार मगोडरिया हांतरीया बांगर
सोगरिया नीवोरिया माण्डका गुजराती बांगडदीया
सिवानिवाल निर्वाण लिलडिया गुधेनिया बन्दाबडया
सितारिया निमराण्या कुकडेला गोठडिया बजहेरिया
सिसोदिया निमराना किरोडीवाल गोगाणी चौहान बागोरिया
सिरोदिया नीमपोरमथुरिया खुवाल गंगवाल बागरी
सीन्दराडा निम्बोरिया खुरदरा गहलोत बागान
सिणोलिया निबोरिया खुडानिया बैणभरु गदाईवाल बॅडेखण्या
सिकरवार नीबोरिया खिंची ईनणीया बडबडिया
सिहरमुखिया नरवल खेडिया डूंखवाल बदावडीया
सिधमुखिया नारोलिया खटोर दुलकोटिया बाचवली
श्यामडीवाल नारोडया खासपुरिया डुकवाल बाछल
श्रीवास नारनोलिया खारवाल दुहारिया आमेरिया
शकवाया नरेडिया खण्डेलवाल दिनोदिया आमेरी
सेंतरिया नरण्डया कौशल डीडवानियां अजमेरिया
सांखला ननारसा कतन्या चौहान ढोरु अजमेरा
सामडीवाल नालावत कटकरीया ढोर अजाडीवाल
सांभरीया नखलीया कथूरिया ढेणवाल आवल्या
सांभरिया नखाली करोरीवाल धवरिया आसोदिया
सांभरी नैनारस्या कारोलिया धारीयां आमेरी
सामरियाचौहान नगरियान करकडिया